Przejście Danii na ekologiczny system energetyczny przyspiesza

Do 2020 roku zużycie węgla w Danii zmniejszy się o ponad połowę, natomiast energia pochodząca ze źródeł odnawialnych będzie stanowić coraz większą część duńskiego koszyka energetycznego. Jednocześnie bardzo szybko zmniejszać się będą emisje gazów cieplarnianych.

Dania dokonała dużego postępu w zakresie przekształcenia swojego systemu energetycznego. Wniosek ten zawarty jest w dokumencie „Baseline Projection 2014” (Prognoza Podstawowa 2014) opracowanym przez Duńską Agencję ds. Energii, który dowodzi, że proces stopniowego wycofywania paliw kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i większej efektywności energetycznej jest z powodzeniem realizowany. Dania zbliżyła się także istotnie do osiągnięcia rządowego celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 roku.

Znaczny spadek zużycia paliw kopalnych

Od 2012 do 2020 roku zużycie paliw kopalnych zmniejszy się o ok. 20%, co jest również w pewnym stopniu uzależnione od poziomu ceny pozwoleń na emisję CO2. Największym  źródłem emisji  jest węgiel, którego zużycie spada o 57%. Do poważnej zmiany dojdzie szczególnie w przypadku produkcji elektryczności i ciepła dla poszczególnych obszarów. Upowszechnienie energii wiatrowej oraz przejście na wykorzystanie biomasy przez zakłady produkujące energię skojarzoną  oznacza, że w 2020 roku źródła energii odnawialnej będą stanowić około 71% zużycia energii w Danii w porównaniu z 43% w roku 2012. O ile w 2000 roku 84% potrzeb energetycznych Danii zaspokajały paliwa kopalne, o tyle ich udział w 2020 roku spadnie do 29%.

Mniejsze zużycie energii – także w sektorze transportu

Do 2020 roku zużycie energii brutto spadnie o około 4%. Uda się to osiągnąć głównie dzięki poprawie efektywności w systemach produkujących energię elektryczną i ciepło, w ramach których nie będą wykorzystywane paliwa, a straty z tytułu konwersji będą bardzo małe. Szereg usprawnień w dziedzinie efektywności energetycznej będzie mieć miejsce u odbiorcy końcowego, tj. w gospodarstwach domowych i firmach. Zostanie to osiągnięte dzięki wydajniejszym urządzeniom elektrycznym, lepszej izolacji i zainstalowaniu bardziej efektywnych źródeł ogrzewania.
Wbrew wcześniejszym prognozom, spadek w zużyciu energii i emisjach CO2 przewidywany jest także w sektorze transportu drogowego. Wynikać to będzie z wolniejszego wzrostu ruchu drogowego i szybszego niż oczekiwano wprowadzania na rynek samochodów zużywających mniejsze ilości paliwa.

Większe zużycie energii ze źródeł odnawialnych

Proces stopniowego wycofywania paliw kopalnych ma do 2020 roku zwiększyć zużycie energii odnawialnej o około 47%, np. w konsekwencji rozbudowy farm wiatrowych Horns Rev i Kriegers Flak oraz zwiększonemu zużyciu biomasy, biogazu i płynnych biopaliw na potrzeby transportu. To zwiększy udział energii odnawialnej w Danii z 26% w 2012 do 38% w 2020 roku. Dania zobowiązała się, że energia odnawialna będzie stanowić minimum 30% ogólnego zużycia energii w 2020 roku. Cel ten zostanie zatem prawdopodobnie osiągnięty ze sporą nawiązką.

Bliższa realizacja krajowego celu w dziedzinie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Celem rządu jest ograniczenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych przez Danię o 40% w stosunku do roku 1990. Prognoza pokazuje, że w kontekście już podjętych inicjatyw emisje zostaną ograniczone o 37%.
Prognoza pokazuje też, że możemy spodziewać się w Danii zmiany w udziale poszczególnych sektorów w ogólnej ilości emisji. W 2012 roku sektor energetyczny i ciepłowniczy generowały 38% całkowitej emisji, natomiast w roku 2020 ich udział spadnie do 29%. W tym samym okresie udział transportu ma zwiększyć się z 22% do 26%, natomiast udział rolnictwa, obejmujący zużycie energii, z 21% do 27%.

Źródło: Duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Budownictwa

Projekt i wykonanie i2D