Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM: UKRAINA - SPECUSTAWA - założenia projektu ustawy

4-03-2022

Serwis Prawo.pl przedstawił najważniejsze założenia projektu ustawy:

1.    Możliwość podjęcia pracy.

Obywatel Ukrainy będzie uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy:

 • jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy lub
 • jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy w ciągu 7 dni  od podjęcia pracy powiadomi Powiatowy Urząd Pracy. Powiadomienie ma nastąpić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl  

Właściwość urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
 
Informacje, jakie będzie trzeba przekazać do urzędu:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
 • dane osobowe obywatela Ukrainy,
 • rodzaj zawartej umowy.

 Minister właściwy do spraw pracy dane te będzie udostępniał, w drodze teletransmisji danych:     

 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Straży Granicznej,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

2.    Możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.
 
W tej sytuacji jednak nie będzie stosowany warunek określony w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nie ukończone 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn).
 
3.    Prawo do świadczeń dla osób legalnie przebywających na terenie Polski.
 
Obywatele Ukrainy będą mieli prawo do:

 • świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

Prawo do świadczeń odpowiednio na zasadach określonych w tych przepisach. Wyłączony będzie warunek posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
 
4.    Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy zakłada możliwość przeznaczenia Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na czynności dotyczące obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Polski - na podstawie programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą wskazanego wyżej Funduszu.
 
Na ten moment czekamy na zakończenie obrad Sejmu. Przede wszystkim kluczowe okażą się rozwiązania dotyczące przedłużenia legalności pobytu obywateli Ukrainy. Na bieżąco monitorujemy etap prac legislacyjnych. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, niezwłocznie Państwa poinformujemy.


Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D