ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ⇒ SDZLEGAL: Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy.Szanowni Państwo,

w dniu 6 maja 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy.

PIP zwraca w pierwszej kolejności uwagę na konieczność weryfikacji oceny ryzyka w środowisku pracy oraz zapewnienia udziału pracowników w tym procesie. PIP w zaleceniach wskazuje, że negatywna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi oraz wpływa na ich reakcje i zachowania podczas pracy. PIP zwraca uwagę na to, jak ważne jest uwzględnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią.
Zgodnie z zaleceniami, po zaktualizowaniu oceny ryzyka zachorowania, należy wdrożyć konieczne środki, które mogą powyższe zagrożenie zminimalizować.

Jako przykład odpowiednich działań PIP wskazuje wprowadzenie:
•    środków technicznych (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
•    środków organizacyjnych (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
•    środków ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
•    środków behawioralnych (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
•    działań przeciwepidemicznych (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
PIP wskazuje również, że wznowienie pracy musi zostać poprzedzone poinformowaniem pracowników o wprowadzeniu powyższych zmian.
Dodatkowo, aby minimalizować zagrożenie zachorowaniem w miejscu pracy, PIP zaleca:
•    w początkowym okresie przywracania funkcjonowania zakładu pracy wykonywanie tylko kluczowych prac;
•    tam, gdzie to możliwe, świadczenie usług zdalnie;
•    redukcję kontaktu fizycznego między pracownikami (należy odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych);
•    poproszenie najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży);
•    organizowanie przerw na posiłki tak, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji;
•    zwracanie uwagi pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości - kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością;
•    zamieszczenie przy wejściach do zakładów pracy i w innych widocznych miejscach plakatów informacyjnych zachęcających do pozostawania w domu oraz informujących o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić.
PIP wskazuje również, że pracodawca musi wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń związanych z przystosowaniem personelu do wprowadzonych ograniczeń.

Cała treść zaleceń PIP znajduje się pod adresem:
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html#

Projekt i wykonanie i2D