KR Group: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) - dlaczego obowiązkowa rejestracja jest szczególnie ważne dla członków zarządu?Każde państwo członkowskie UE ma obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie z nowym wymogiem, który został nałożony na przedsiębiorstwa w wyniku czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Odpowiednia ustawa weszła w życie w Polsce w marcu 2018 r., w związku z czym wszystkie podmioty zarejestrowane w Polsce przed 13 października 2019 r. muszą zostać wpisane do CRBR do 13 lipca 2020 r. (a dokładniej do 12 lipca 2020 r., do północy).

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru, ale zarejestrowane w KRS-sie po 13 października 2019 r., muszą przeprowadzić proces rejestracji w ciągu 7 dni od zakończenia rejestracji w KRS.

Jakie firmy podlegają obowiązkowi rejestracji?

•    Spółki jawne
•    Spółki komandytowo – akcyjne
•    Spółki komandytowe
•    Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
•    Spółki akcyjne, wyjątkiem spółek publicznych

Jak ustalić, kto jest faktycznym właścicielem?
Zgodnie z definicją prawną faktycznym właścicielem jest:

•    Osoba fizyczna (lub osoby) sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką za pomocą uprawnień wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na działalność spółki;
lub
•    Osoba fizyczna (lub osoby), w imieniu których nawiązywane są relacje biznesowe lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością faktycznym właścicielem jest osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

•    Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% udziałów/ akcji spółki;
•    Bezpośrednio lub pośrednio dysponuje ponad 25% praw głosu w organie stanowiącym spółki;
•    Sprawuje kontrolę nad osobą (osobami) prawnymi, którym łącznie przysługuje  ponad 25% udziałów/akcji lub praw głosu w organie stanowiącym spółki (w tym na podstawie zastawu, użytkowania lub innej umowy z osobami uprawnionymi do praw głosu w spółce)
•    Sprawuje kontrolę nad spółką, poprzez posiadanie uprawnień takich, jak podmiot dominujący (zgodnie z definicją prawną wskazaną w polskiej ustawie o rachunkowości).

Dlaczego rejestracja jest ważna w szczególności dla członków zarządu?

Istnieją dwa aspekty rejestracji, które członkowie zarządu polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powinni szczególnie rozważyć:

1.    Członkowie zarządu rejestrujący spółkę w CRBR ponoszą osobistą odpowiedzialność za złożenie fałszywego oświadczenia w CRBR i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w przyszłości.
2.    Ze względu na zajmowanie wyższego stanowiska kierowniczego w Spółce, członkowie zarządu mogą być zarejestrowani jako beneficjenci rzeczywiści spółki. W takim przypadku spółka musi zebrać dokumenty potwierdzające, że nie możliwe jest wskazanie beneficjentów rzeczywistych na podstawie innych kryteriów. W takiej sytuacji dane zarejestrowanych członków zarządu zostaną ujawnione jako dane rzeczywistych właścicieli spółki w rejestrze, który jest powszechnie dostępny dla każdego za pośrednictwem Internetu.

Należy pamiętać, że tylko profesjonalny, kompletny i dobrze udokumentowany proces identyfikacji beneficjenta rzeczywistego może zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć powyższych zagrożeń dla członków zarządu polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania wymogu rejestracji?
Maksymalna kara, jaka może zostać nałożona w wyniku braku rejestracji w Polskim rejestrze beneficjantów rzeczywistych w wyznaczonym terminie, wynosi 1 000 000 zł.

Jak możemy Ci pomóc w identyfikacji i weryfikacji ostatecznych właścicieli rzeczywistych?
Z przyjemnością udzielimy kompleksowej pomocy związanej z rejestracją w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W odniesieniu do właściwej identyfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego  oferujemy dwa sposoby wsparcia:

•    Uproszczona analiza, w której identyfikujemy beneficjenta rzeczywistego na podstawie schematu struktury korporacyjnej i informacji od klienta;
•    Dogłębna identyfikacja i weryfikacja, w której identyfikujemy beneficjenta rzeczywistego firmy, przeprowadzając kompleksową analizę dokumentów korporacyjnych klienta.

W związku z procesem wpisu do Polskiego rejestru beneficjentów rzeczywistych możemy zaoferować:
•    Uzyska3nie odpowiedniego podpisu elektronicznego niezbędnego do rejestracji w CRBR
•    Kompleksową obsługę rejestracji beneficjenta rzeczywistego, obejmującą przygotowanie wniosku oraz pomoc w rejestracji w CRBR.

KR Group-Polish UBO Register - więcej informacji (w j. ang.) >>>

O firmie: https://www.krgroup.pl/
CRBR: https://www.krgroup.eu/ubo/

Projekt i wykonanie i2D