Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM: Projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw.

21-05-2021

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM


20 maja 2021 ukazał się projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw, który ma wprowadzić zasady świadczenia przez pracowników pracy w formie pracy zdalnej. Poniżej przesyłamy jego najważniejsze założenia, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę:

 
1.    Praca zdalna może być wykonywana za porozumieniem stron umowy o pracę ale również na polecenie pracodawcy w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, przez 3 miesiące po ich ustaniu oraz w innych przypadkach, jeżeli czasowo nie jest możliwe zapewnienie warunków BHP w miejscu pracy.
 
2.    Wymiana dokumentów między pracownikiem a pracodawcą może odbywać się w postaci papierowej lub elektronicznej.
 
3.    Zasady wykonywania pracy zdalnej musi określać porozumienie zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową
 
4.    Możliwy jest powrót do wykonywania pracy stacjonarnie po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy zdalnej na mocy uzgodnienia z pracodawcą wymaga porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.
 
5.    Odmowa wyrażenia zgody na zmianę pracy stacjonarnej na pracę zdalną w trakcie zatrudnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę.
 
6.    To na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia niezbędnych materiałów, pokrycia kosztów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej (internet, prąd) i zapewnienia pracownikowi pomocy technicznej.
 
7.    Pracodawca ma obowiązek określić zasady ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdalnej a pracownik musi potwierdzić zapoznanie się z nimi.
 
8.    Pracodawca ma możliwość kontrolowania pracownika w czasie i miejscu pracy zdalnej. Kontrola musi być wykonywana na zasadach określonych w porozumieniu i nie może naruszać prywatności pracownika.
 
9.    Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dot. pracy zdalnej.
 
10.    Pracownik przed przystąpieniem do pracy zdalnej musi potwierdzić zapoznanie się z oceną ryzyka i BHP oraz zobowiązać się do ich przestrzegania.

11.    Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań́ ergonomii, odpowiada pracownik.

12.    Koszty ponoszone przez pracownika w pracy zdalnej mogą być pokrywane w formie ekwiwalentu lub ryczałtu. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się̨ pod uwagę̨ w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość́ wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia dotyczące pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną, w tym w szczególności normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

13.    Zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznacza wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Oględzin dokonuje się̨ niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej w terminie uzgodnionym przez pracownika i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może odstąpić́ od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą̨ jego wątpliwości.

14.    Praca zdalna może być́ wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

Pełna treść proponowanych zmian jest dostępna pod adresem:

Projekt zmian kodeksu pracy i innych ustaw - praca zdalna


Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D