Dowiedz si─Ö wi─Öcej
o sekcjach narodowych SPCC:

SKANDYNAWSKO-POLSKA
IZBA GOSPODARCZA

e-mail: spcc@spcc.pl
tel.: +48 22 849 74 14

Mamy nowy adres!

ul. Marszałkowska 142, p. 6
00-061 Warszawa

Statut Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

STATUT
SKANDYNAWSKO-POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1

1. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, zwana dalej Izb─ů jest organizacj─ů samorz─ůdu gospodarczego, reprezentuj─ůc─ů interesy gospodarcze zrzeszonych w niej cz┼éonków, w zakresie prowadzonej przez nich dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
2. Nazwa Izby w j─Özyku angielskim brzmi: Scandinavian-Polish Chamber of Commerce. Izba mo┼╝e pos┼éugiwa─ç si─Ö tak┼╝e nazw─ů skrócon─ů "SPCC"
3. Izba dzia┼éa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z pó┼║n. zmian.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzib─ů Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba dzia┼éa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Na terenie swojej dzia┼éalno┼Ťci Izba mo┼╝e tworzy─ç przedstawicielstwa i oddzia┼éy a tak┼╝e by─ç cz┼éonkiem i za┼éo┼╝ycielem organizacji krajowych i zagranicznych.

 § 3

Izba nabywa osobowo┼Ť─ç prawn─ů z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych.

 § 4
 

Izba u┼╝ywa piecz─Öci z napisem:

- w j─Özyku polskim: SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

- w j─Özyku angielskim: SCANDINAVIAN-POLISH CHAMBER OF COMMERCE

 § 5

Izba nie ma uprawnie┼ä w┼éadczych a jej dzia┼éalno┼Ť─ç nie mo┼╝e narusza─ç samodzielno┼Ťci cz┼éonków ani te┼╝ ingerowa─ç w ich sprawy wewn─Ötrzne.

 

Rozdział II

ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 6

l. Zadaniem Izby jest:
1) promocja stosunków gospodarczych pomi─Ödzy Rzeczypospolit─ů Polsk─ů i Krajami Nordyckimi (Dani─ů, Finlandi─ů, Islandi─ů, Norwegi─ů, Szwecj─ů),
2) ochrona i reprezentowanie interesów swoich cz┼éonków w zakresie ich dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, szczególnie wobec organów pa┼ästwowych, samorz─ůdowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
3) wykonywanie innych zada┼ä zastrze┼╝onych przepisami prawa dla izb gospodarczych.

 

§ 7

 

1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) wspó┼éprac─Ö z organami administracji rz─ůdowej i samorz─ůdowej, w┼éadzami samorz─ůdowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a tak┼╝e przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi Krajów Nordyckich i Polski,
2) reprezentowanie opinii cz┼éonków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
3) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych w┼éadz samorz─ůdowych i administracji rz─ůdowej,
4) inspirowanie i rozwijanie wspó┼épracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorz─ůdowymi i innymi,
5) gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagaj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů cz┼éonków Izby,
6) ┼Ťwiadczenie na rzecz cz┼éonków pomocy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych,
7) organizowanie s─ůdownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odr─Öbnie okre┼Ťlonych zasadach w post─Öpowaniach s─ůdowych w zwi─ůzku z dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů cz┼éonków Izby,
8) tworzenie komisji problemowych, komitetów, zespo┼éów ekspertów i innych zespo┼éów kolegialnych,
9) organizacja i wspó┼éorganizowanie targów i wystaw krajowych i zagranicznych a tak┼╝e innych imprez promocyjnych.

2. Izba prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç w 4 sta┼éych sekcjach narodowych, tzn.: du┼äskiej, szwedzkiej, fi┼äskiej i norweskiej. Cz┼éonkowie nale┼╝─ů do tej sekcji narodowej, z któr─ů s─ů najbardziej zwi─ůzani ze wzgl─Ödu na pochodzenie i prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ť─ç.  

3. Izba mo┼╝e tak┼╝e tworzy─ç sta┼ée i tymczasowe sekcje celem prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci towarzysz─ůcej zgodnej z i wspomagaj─ůcej statutowe cele Izby, w szczególno┼Ťci sekcje lokalne (oddzia┼éy), a Zarz─ůd mo┼╝e tworzy─ç inne organy doradcze wspomagaj─ůce statutowe cele Izby.

 

Rozdział: III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1. Cz┼éonkiem Izby mo┼╝e zosta─ç ka┼╝dy podmiot prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů oraz osoby prawne lub fizyczne, a tak┼╝e nie posiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej spó┼éki takich osób, maj─ůce siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania w Polsce lub którymkolwiek z Krajów Nordyckich (w dalszej cz─Ö┼Ťci Statutu zwanych tak┼╝e „Krajami Skandynawskimi”), je┼Ťli spe┼éniaj─ů przynajmniej jedno z poni┼╝szych kryteriów:
 - s─ů spó┼ékami z udzia┼éem kapita┼éu skandynawskiego,
 - s─ů polskimi b─ůd┼║ mi─Ödzynarodowymi podmiotami prowadz─ůcymi sta┼é─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w przynajmniej jednym kraju skandynawskim,
 - posiadaj─ů inny interes ekonomiczny zwi─ůzany ze Skandynawi─ů lub pochodz─ů z jednego z krajów skandynawskich.
 W wyj─ůtkowych okoliczno┼Ťciach Zarz─ůd mo┼╝e odst─ůpi─ç od powy┼╝szych zasad.
2. Cz┼éonkostwo w Izbie dzieli si─Ö na nast─Öpuj─ůce kategorie:
 a/ cz┼éonkowie zwyczajni,
 b/ cz┼éonkowie indywidualni, którymi mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie osoby fizyczne,
 c/ cz┼éonkowie honorowi.
3. Osoby prawne dla wykonywania statutowych praw reprezentowane s─ů w Izbie przez swych przedstawicieli.
4. Osoby fizyczne wykonuj─ů swoje prawa i obowi─ůzki osobi┼Ťcie lub przez pe┼énomocnika - przy czym mog─ů to by─ç tylko osoby o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych.
5. Cz┼éonkowie Izby lub ich przedstawiciele mog─ů reprezentowa─ç w pracach Izby innych cz┼éonków, na podstawie pe┼énomocnictw okre┼Ťlaj─ůcych zakres reprezentacji.
6. Za┼éo┼╝yciele Izby staj─ů si─Ö jej cz┼éonkami z chwil─ů wpisania Izby do rejestru.
7. Przyj─Öcie w poczet cz┼éonków Izby nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu. Wniosek o przyj─Öcie w poczet cz┼éonków w postaci formularza aplikacyjnego stanowi─ůcego umow─Ö o wspó┼épracy, zawieraj─ůcy kategori─Ö cz┼éonkostwa, powinien by─ç z┼éo┼╝ony Zarz─ůdowi na adres Biura Izby lub na adres e-mail Biura Izby. Wniosek rozpatrywany jest na najbli┼╝szym posiedzeniu Zarz─ůdu.
8. W przypadku stwierdzenia, i┼╝ ubiegaj─ůcy si─Ö o cz┼éonkostwo nie spe┼énia wymogów statutowych Zarz─ůd Izby odmawia przyj─Öcia w poczet cz┼éonków i zawiadamia go o tym na pi┼Ťmie, pouczaj─ůc o mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia odwo┼éania do Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwa┼éy Zarz─ůdu. Odwo┼éanie powinno by─ç rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Cz┼éonków na najbli┼╝szym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzgl─Ödnienia odwo┼éania dat─ů przyj─Öcia w poczet cz┼éonków Izby jest data uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków.
9. Zarz─ůd Izby mo┼╝e tak┼╝e przyzna─ç honorowy tytu┼é cz┼éonkowski osobie fizycznej, szczególnie zas┼éu┼╝onej dla dzia┼éalno┼Ťci Izby. Tak┼╝e Ambasady oraz organizacje publiczne i organizacje non-profit mog─ů otrzyma─ç tytu┼é honorowego cz┼éonka. Przyj─Öcie cz┼éonka honorowego nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu.
10. Cz┼éonkowie deklaruj─ů swoje cz┼éonkostwo w jednej z sekcji narodowych w momencie, w którym zostaje im przyznane cz┼éonkostwo w Izbie, lub gdy s─ů ju┼╝ jej cz┼éonkami. Zmiana cz┼éonkostwa pomi─Ödzy poszczególnymi sekcjami jest dozwolona przy uwzgl─Ödnieniu kryteriów okre┼Ťlonych w § 7 ust. 2 po uzyskaniu zgody Zarz─ůdu. Cz┼éonek Izby, który nie okre┼Ťli udzia┼éu w jednej z sekcji narodowych, nie b─Ödzie mia┼é prawa korzysta─ç ze swojego czynnego i biernego prawa wyborczego.

 § 9

1. Cz┼éonkowie Izby maj─ů prawo:
1) wybiera─ç i by─ç wybieranymi do organów Izby,
2) korzysta─ç ze ┼Ťwiadcze┼ä Izby oraz uczestniczy─ç we wszystkich formach jej dzia┼éalno┼Ťci,
3) zg┼éasza─ç wnioski dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci Izby,
4) uczestniczy─ç w Walnych Zgromadzeniach Cz┼éonków oraz w posiedzeniach innych organów Izby, na których rozpatrywane s─ů sprawy bezpo┼Ťrednio ich dotycz─ůce,
5) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.
6) udziału w pracach Izby

2. Cz┼éonkowie Izby zobowi─ůzani s─ů do:
1) kierowania si─Ö w swojej dzia┼éalno┼Ťci zasadami etyki zawodowej i normami rzetelnego post─Öpowania,
2) przestrzegania postanowie┼ä Statutu Izby oraz regulaminów i uchwa┼é jej organów,
3) udzia┼éu w realizacji celów statutowych Izby,
4) regularnego p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich,
5) dbania o dobre imi─Ö Izby.

3.  Cz┼éonkowie honorowi korzystaj─ů z praw cz┼éonków Izby, z wyj─ůtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby oraz przestrzegaj─ů obowi─ůzków, z wyj─ůtkiem op┼éacania sk┼éadek cz┼éonkowskich.

4. Cz┼éonkowie indywidualni korzystaj─ů z praw i przestrzegaj─ů obowi─ůzków cz┼éonków Izby, z wyj─ůtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

 § 10

1. Wysoko┼Ť─ç sk┼éadki cz┼éonkowskiej uchwalana jest corocznie z wyprzedzeniem przez Walne Zgromadzenie Cz┼éonków. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków mo┼╝e ustali─ç ró┼╝ne wysoko┼Ťci sk┼éadek w zale┼╝no┼Ťci od kategorii cz┼éonkostwa.
2. Sk┼éadk─Ö wnosi si─Ö z góry, jednorazowo za okres 12 miesi─Öczy cz┼éonkostwa licz─ůc od momentu przyst─ůpienia do Izby, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury i przyj─Öcia w poczet cz┼éonków Izby. Sk┼éadki za kolejne lata s─ů p┼éatne w terminie 30 dni od rocznicy cz┼éonkostwa, za który uwa┼╝a si─Ö moment przyst─ůpienia do Izby ("Rocznica Cz┼éonkostwa"), chyba ┼╝e Zarz─ůd zadecyduje inaczej.
3. Brak wypowiedzenia cz┼éonkostwa najpó┼║niej na miesi─ůc przed Rocznic─ů Cz┼éonkostwa, poczytuje si─Ö za dorozumian─ů zgod─Ö na cz┼éonkostwo w Izbie przez okres kolejnych 12 miesi─Öcy, co uprawnia Izb─Ö do wystawienia faktury za ten okres oraz dochodzenia nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůcych z faktury.
4. Cz┼éonkostwo w Izbie zostaje zawieszone na skutek nieop┼éacenia sk┼éadki cz┼éonkowskiej w terminie wskazanym na fakturze, najpó┼║niej w terminie 2 miesi─Öcy od dnia wystawienia faktury. Zawieszenie w prawach cz┼éonka Izby z przyczyn okre┼Ťlonych w niniejszym ust─Öpie nie wymaga dodatkowych dzia┼éa┼ä ze strony organów Izby. W razie w─ůtpliwo┼Ťci zawieszenie w prawach cz┼éonka oznacza zawieszenie we wszelkich prawach wynikaj─ůcych ze Statutu Izby. Cz┼éonkostwo w Izbie zostaje odwieszone w ci─ůgu 7 dni roboczych licz─ůc od momentu zaksiegowania sk┼éadki cz┼éonkowskiej na rachunku Izby i wywi─ůzania si─Ö z postanowie┼ä ninijeszego Statutu. 
5. Zarz─ůd mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö, aby cz─Ö┼Ť─ç lub ca┼éo┼Ť─ç sk┼éadki zosta┼éa zap┼éacona spó┼éce us┼éugowej, b─Öd─ůcej jednoosobow─ů spó┼ék─ů zale┼╝n─ů Izby.

 

§ 11

l. Cz┼éonkostwo w Izbie ustaje:
  1) wskutek wyst─ůpienia - z dniem wskazanym przez cz┼éonka w pisemnym o┼Ťwiadczeniu o wyst─ůpieniu z Izby skierowanym do Zarz─ůdu drog─ů elektroniczn─ů na adres spcc@spcc.pl pod warunkiem uregulowania wszelkich nale┼╝no┼Ťci wobec Izby,
  2) wskutek skre┼Ťlenia z listy cz┼éonków z powodu ┼Ťmierci lub utraty statutowych warunków cz┼éonkostwa, w szczególno┼Ťci na skutek likwidacji lub zaprzestania prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
  3) wskutek wykluczenia z Izby z powodu (i) nieprzestrzegania przez cz┼éonka postanowie┼ä Statutu, w tym niep┼éacenia sk┼éadek w terminach okre┼Ťlonych w § 10 pkt 2, (ii) nieprzestrzegania warunków umowy okre┼Ťlonych w formularzu aplikacyjnym lub (iii) prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci godz─ůcej w dobre imi─Ö Izby.
2. Skre┼Ťlenie i wykluczenie cz┼éonka nast─Öpuje na podstawie odno┼Ťnej uchwa┼éy Zarz─ůdu. Dla wa┼╝no┼Ťci takiej uchwa┼éy wymagana jest obecno┼Ť─ç 3/4 cz┼éonków Zarz─ůdu. Do czasu zako┼äczenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego i wydania stosownej uchwa┼éy Zarz─ůd mo┼╝e dokona─ç zawieszenia w prawach cz┼éonka Izby.
3. Skre┼Ťlonemu lub wykluczonemu cz┼éonkowi s┼éu┼╝y prawo odwo┼éania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty dor─Öczenia mu uchwa┼éy Zarz─ůdu. Skre┼Ťlenie lub wykluczenie nie zwalnia cz┼éonka z obowi─ůzku wniesienia sk┼éadki za pe┼ény rok cz┼éonkostwa w Izbie, w którym nast─ůpi┼éo podj─Öcie uchwa┼éy o skre┼Ťleniu lub wykluczeniu.

 

Rozdział IV
ORGANY IZBY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organami Izby s─ů:
1. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków,
2. Zarz─ůd Izby (w dalszej cz─Ö┼Ťci statutu zwany „Zarz─ůdem”),
3. Zgromadzenia Sekcji Narodowych,
4. Zarz─ůdy Sekcji Narodowych.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZ┼üONKÓW

 § 13

1. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Izby.
2. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków mo┼╝e by─ç zwyczajne i nadzwyczajne.

 § 14

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo┼éywane jest przez Zarz─ůd raz w roku i winno odby─ç si─Ö w ci─ůgu pierwszych 6 miesi─Öcy ka┼╝dego roku kalendarzowego.
2. O terminie, miejscu i porz─ůdku obrad Zarz─ůd obowi─ůzany jest powiadomi─ç wszystkich cz┼éonków zawiadomieniami wys┼éanymi listem poleconym lub poczt─ů elektroniczn─ů co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawidomienie mo┼╝e zosta─ç wys┼éane poczt─ů elektroniczn─ů na adres wskazany przez cz┼éonka, chyba ┼╝e cz┼éonek za┼╝─ůda┼é na pi┼Ťmie, aby zawiadomienie zosta┼éo przes┼éane listem poleconym. Do zawiadomienia powinny by─ç do┼é─ůczone dokumenty, które zgodnie z porz─ůdkiem obrad stanowi─ç b─Öd─ů przedmiot obrad, lub informacja, gdzie i kiedy takie dokumenty b─Öd─ů dost─Öpne dla cz┼éonków Izby.

 
§ 15

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków zwo┼éywane jest przez Zarz─ůd z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 cz┼éonków Izby. Wyst─Öpuj─ůcy o zwo┼éanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków winni okre┼Ťli─ç sprawy, które maj─ů by─ç przedmiotem obrad. Przepis § 14 pkt. 2 stosuje si─Ö odpowiednio.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków winno odby─ç si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 6 tygodni od daty zg┼éoszenia wniosku o jego zwo┼éanie.

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków nale┼╝y:
1) zatwierdzanie porz─ůdku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
2) uchwalanie programów dzia┼éalno┼Ťci Izby,
3) powo┼éywanie i odwo┼éywanie cz┼éonków Zarz─ůdu Izby oraz zatwierdzanie jego regulaminu; powo┼éywanie czterech zast─Öpców cz┼éonków Zarz─ůdu,
4) rozpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu, podejmowanie uchwa┼é w sprawach przedstawionych przez Zarz─ůd,
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,
6) wyznaczanie bieg┼éego rewidenta,
7) podejmowanie uchwa┼é w sprawie absolutorium dla Zarz─ůdu,
8) rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od decyzji Zarz─ůdu o skre┼Ťleniu z listy cz┼éonków i wykluczeniu z Izby oraz odmowie przyj─Öcia w poczet cz┼éonków,
9) zawieszanie w prawach cz┼éonków Zarz─ůdu,
10) uchwalanie Statutu i jego zmian, struktury organizacyjnej Izby oraz innych regulaminów okre┼Ťlaj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç Izby, a tak┼╝e dokonywanie ich zmian,
11) uchwalanie, na wniosek Zarz─ůdu, bud┼╝etu Izby na rok kalendarzowy,
12) podejmowanie uchwa┼é w sprawie rozwi─ůzania Izby, wybór Komisji Likwidacyjnej,
13) podejmowanie uchwa┼é ustalaj─ůcych szczegó┼éowe przeznaczenie i podzia┼é maj─ůtku Izby w razie jej rozwi─ůzania,
14) podejmowanie uchwa┼é o sposobie pokrycia kosztów dzia┼éalno┼Ťci Izby przewy┼╝szaj─ůcych jej dochody,
15) podejmowanie uchwa┼é dotycz─ůcych prowadzenia przez Izb─Ö dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
16) ustalanie wysoko┼Ťci sk┼éadki cz┼éonkowskiej,
17) podejmowanie uchwa┼é w innych sprawach nale┼╝─ůcych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem.

§ 17

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków jest w┼éadne podejmowa─ç uchwa┼éy tylko w sprawach uj─Ötych w porz─ůdku obrad, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych cz┼éonków Izby lub ich pe┼énomocników.
2. Uchwa┼éy w sprawach nie obj─Ötych porz─ůdkiem obrad mog─ů by─ç podejmowane tylko w sytuacji, gdy w Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków bior─ů udzia┼é wszyscy cz┼éonkowie Izby lub ich pe┼énomocnicy i jednog┼éo┼Ťnie wyrazili zgod─Ö na zmian─Ö porz─ůdku obrad.


ZGROMADZENIA I ZARZ─äDY SEKCJI NARODOWYCH

 

§ 17a

1. Zwyczajne zgromadzenia sekcji narodowych maj─ů miejsce raz w roku w terminie wcze┼Ťniejszym ni┼╝ Walne Zgromadzenie Cz┼éonków i s─ů zwo┼éywane przez Zarz─ůdy Sekcji Narodowych drog─ů mailow─ů lub listem poleconym w celu wyboru cz┼éonków Zarz─ůdu danej Sekcji Narodowej oraz ich zast─Öpców oraz wyboru osób nominowanych przez dan─ů sekcj─Ö na cz┼éonków Zarz─ůdu Izby oraz zast─Öpców cz┼éonków Zarz─ůdu Izby nominowanych do Zarz─ůdu Izby przez dan─ů sekcj─Ö. Zgromadzenie Sekcji Narodowej jest wa┼╝ne bez wzgl─Ödu na ilo┼Ť─ç cz┼éonków na nim obecnych. Wybory przeprowadza si─Ö w g┼éosowaniu. Ka┼╝dy z cz┼éonków sekcji ma prawo zg┼éoszenia swoich kandydatów. Najwy┼╝sza liczba g┼éosów oddanych na danego kandydata jest decyduj─ůca dla wyników wyborów.
2. Zarz─ůd Sekcji sk┼éada si─Ö z 3 do 9 cz┼éonków wybieranych na 1 rok. Kadencja cz┼éonka Zarz─ůdu Sekcji Narodowej wygasa w dniu nast─Öpnego zwyczajnego Zgromadzenia Sekcji Narodowej. Zarz─ůd ka┼╝dej Sekcji Narodowej wybiera przewodnicz─ůcego i jego/jej zast─Öpców spomi─Ödzy swoich cz┼éonków.
3. Zgromadzenie ka┼╝dej z Sekcji Narodowych nominuje dwóch cz┼éonków Zarz─ůdu Izby oraz jednego zast─Öpc─Ö cz┼éonka Zarz─ůdu Izby. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu Sekcji Narodowej mog─ů by─ç równocze┼Ťnie cz┼éonkami Zarz─ůdu Izby. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu Izby oraz zast─Öpcy cz┼éonków Zarz─ůdu wybierani s─ů na okres jednego roku.

 

ZARZ─äD IZBY

§ 18

Zarz─ůd jest organem wykonawczym Izby kieruj─ůcym jej bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů.

 § 19

1 W sk┼éad Zarz─ůdu wchodzi 8 cz┼éonków nominowanych na Zgromadzeniach Sekcji Narodowych i powo┼éanych przez Walne Zgromadzenie Cz┼éonków.
2. Osoby nominowane przez Sekcje Narodowe zgodnie z § 17 a ust. 1 i ust. 3, wybieraj─ů spo┼Ťród siebie Przewodnicz─ůcego Zarz─ůdu oraz 3 Wiceprzewodnicz─ůcych, ka┼╝dego reprezentuj─ůcewgo inn─ů sta┼é─ů Sekcj─Ö Narodow─ů, na okres 1 roku. Wybory odbywaj─ů si─Ö w terminie wcze┼Ťniejszym, ni┼╝ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków. Przewodnicz─ůcy Zarz─ůdu mo┼╝e zosta─ç wybrany ponownie na nast─Öpn─ů kadencj─Ö, jednak najwy┼╝ej przez 4 kolejne lata.
3. Zarz─ůd jest powo┼éywany na jeden rok. Kadencja Zarz─ůdu rozpoczyna si─Ö w dniu podj─Öcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków uchwa┼éy zatwierdzaj─ůcej sk┼éad Zarz─ůdu Izby; mandaty cz┼éonków Zarz─ůdu i zast─Öpców cz┼éonków Zarz─ůdu wygasaj─ů w dniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków zatwierdzaj─ůcego sprawozdanie finansowe Izby za rok w trakcie którego dokonano wyboru, o ile powo┼éanie nowego Zarz─ůdu nie zosta┼éo odroczone przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz┼éonków na Nadzwyczajne Zgromadzenie Cz┼éonków.
4. W przypadku wyga┼Ťni─Öcia mandatu cz┼éonka Zarz─ůdu Izby w okresie kadencji, na skutek ┼Ťmierci, ust─ůpienia, ustania cz┼éonkostwa w Izbie, wyga┼Ťni─Öcia prawa do reprezentowania cz┼éonka Izby, odwo┼éania przez Walne Zgromadzenie Cz┼éonków lub z innych przyczyn, jego miejsce zajmuje zast─Öpca cz┼éonka Zarz─ůdu, nominowany przez t─Ö sam─ů sekcje narodow─ů. Je┼╝eli z wymienionych powy┼╝ej przyczyn wygasa mandat wi─Öcej ni┼╝ dwóch cz┼éonków Zarz─ůdu z tej samej sekcji narodowej, na ┼╝─ůdanie pozosta┼éych cz┼éonków Zarz─ůdu, zarz─ůd danej sekcji zwo┼éuje nadzwyczajne zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupe┼éniaj─ůcych cz┼éonków Zarz─ůdu oraz zast─Öpcy cz┼éonka Zarz─ůdu. W przypadku wyga┼Ťni─Öcia mandatu wszystkich cz┼éonków Zarz─ůdu, gdy zgromadzenia sekcji narodowych nie zostan─ů zwo┼éane w ci─ůgu 3 miesi─Öcy w celu dokonania wyborów uzupe┼éniaj─ůcych, prawo zwo┼éania nadzwyczajnego zgromadzenia sekcji przys┼éuguje ka┼╝demu z cz┼éonków Izby za po┼Ťrednictwem Biura Izby.
5. W przypadku, gdy w okresie kadencji Przewodnicz─ůcy Zarz─ůdu utraci mandat do sprawowania tej funkcji z przyczyn okre┼Ťlonych powy┼╝ej, Zarz─ůd wybiera nowego Przewodnicz─ůcego lub powierza t─Ö funkcj─Ö jednemu z Wiceprzewodnicz─ůcych Zarz─ůdu do czasu zako┼äczenia kadencji ust─Öpuj─ůcego Przewodnicz─ůcego.

 § 20

1. Zarz─ůd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwarta┼é. Nadto, w ka┼╝dym czasie mo┼╝e by─ç zwo┼éane posiedzenie, gdy wymagaj─ů tego potrzeby Izby.
2. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje i przewodniczy jego obradom Przewodnicz─ůcy.
3. Dla wa┼╝no┼Ťci uchwa┼é Zarz─ůdu wymagana jest zwyk┼éa wi─Ökszo┼Ť─ç g┼éosów przy obecno┼Ťci co najmniej 4 jego cz┼éonków. W razie równej liczby g┼éosów przewa┼╝a g┼éos Przewodnicz─ůcego, a w przypadku jego nieobecno┼Ťci g┼éos Wiceprzewodnicz─ůcego Zarz─ůdu przewodnicz─ůcego obradom. Zarz─ůd mo┼╝e tak┼╝e podejmowa─ç uchwa┼éy w formie pisemnej lub poczt─ů elektroniczn─ů, bez odbywania posiedzenia, je┼╝eli wszyscy cz┼éonkowie Zarz─ůdu zostan─ů z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem poinformowani o uchwale która ma zosta─ç podj─Öta i jej tre┼Ťci. 
4. Zast─Öpcy cz┼éonków Zarz─ůdu mog─ů bra─ç udzia┼é w posiedzeniach Zarz─ůdu, a pod nieobecno┼Ť─ç cz┼éonków Zarz─ůdu nominowanego przez t─ů sam─ů Sekcj─Ö Narodow─ů, co zast─Öpca tak┼╝e g┼éosowa─ç. Na posiedzenia Zarz─ůdu mog─ů by─ç równie┼╝ zapraszane osoby spoza jego grona, bez prawa udzia┼éu w g┼éosowaniu.
5. Zarz─ůd ma obowi─ůzek zawiadomi─ç cz┼éonka Izby o terminie posiedzenia, na którym ma by─ç rozpatrywana jego sprawa.

 
§ 21

Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y:
1) wykonywanie uchwa┼é Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
2) przyjmowanie, skre┼Ťlanie i wykluczanie cz┼éonków Izby,
3) kierowanie bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Izby,
4) reprezentowanie Izby na zewn─ůtrz,
5) powo┼éywanie i odwo┼éywanie Dyrektora Biura Izby; nadzór nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Biura sprawuje Przewodnicz─ůcy Zarz─ůdu Izby,
6) rozpatrywanie skarg i wniosków dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci Izby,
7) podejmowanie uchwa┼é o powo┼éaniu, zawieszaniu dzia┼éalno┼Ťci i rozwi─ůzywaniu sekcji i oddzia┼éów Izby oraz nadzorowanie ich dzia┼éalno┼Ťci a tak┼╝e uchwa┼é o utworzeniu lub przyst─ůpieniu do organizacji, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszego statutu,
8) ustanawianie zasad finansowania dzia┼éalno┼Ťci Izby, tworzenia funduszy celowych i ich regulaminów,
9) ustalanie projektów bud┼╝etów Izby, przedk┼éadanie ich Walnemu Zgromadzeniu Cz┼éonków, a tak┼╝e dokonywanie zmian w bud┼╝ecie w trakcie roku, gdy wymagaj─ů tego potrzeby Izby,
10) podejmowanie uchwa┼é we wszystkich sprawach nie zastrze┼╝onych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków.
 

Kontrola dzia┼éalno┼Ťci finansowej Izby

§ 22

Kontrola dzia┼éalno┼Ťci finansowej Izby dokonywana jest przez bieg┼éego rewidenta wyznaczanego przez Walne Zgromadzenie Cz┼éonków.

 

Rozdział V
BIURO IZBY

 § 23

1. Obs┼éuga administracyjna w zakresie wykonywania przez Izb─Ö zada┼ä statutowych nale┼╝y do Biura Izby.
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor. Dyrektor nie mo┼╝e by─ç cz┼éonkiem Izby ani jego reprezentantem.
3. Dyrektor podlega bezpo┼Ťrednio Przewodnicz─ůcemu Zarz─ůdu.

 

§ 24

Biuro Izby zapewnia obs┼éug─Ö techniczn─ů posiedze┼ä wszystkich organów statutowych Izby.
 

 

Rozdział VI
MAJ─äTEK IZBY

 § 25

1. Maj─ůtek Izby stanowi─ů ruchomo┼Ťci, nieruchomo┼Ťci, fundusze, prawa maj─ůtkowe i wp┼éywy z dochodów Izby.
2. Dochodami Izby s─ů:
1) wp┼éywy ze sk┼éadek cz┼éonkowskich,
2) wp┼éywy z w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
3) dochody z maj─ůtku Izby,
4) subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób lub instytucji.
3. Izba mo┼╝e tworzy─ç fundusze:
1) fundusz statutowy,
2) zak┼éadowe fundusze pracownicze,
3) inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy dotycz─ůce gospodarki finansowej i uchwa┼éy organów Izby.
4. Koszty dzia┼éalno┼Ťci Izba pokrywa z dochodów okre┼Ťlonych w pkt. 2.
5. Dochód z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Izby s┼éu┼╝y realizacji celów statutowych i nie mo┼╝e by─ç przeznaczony do podzia┼éu mi─Ödzy jej cz┼éonków.

 

 Rozdzia┼é VII
REPREZENTACJA

 § 26

l. Do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowi─ůzków maj─ůtkowych upowa┼╝nieni s─ů:
a/ dzia┼éaj─ůcy ┼é─ůcznie dwaj cz┼éonkowie Zarz─ůdu
b/ ustanowieni przez osoby, o których mowa pod lit. a/ pe┼énomocnicy dzia┼éaj─ůcy w granicach umocowania.
 

 

 Rozdzia┼é VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWI─äZANIE I LIKWIDACJA IZBY

 § 27

1. Zmiana statutu i rozwi─ůzanie Izby mo┼╝e nast─ůpi─ç na podstawie uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków podj─Ötej wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éosów obecnych cz┼éonków.
2. Walne Zgromadzenie powo┼éuje Komisj─Ö Likwidacyjn─ů do przeprowadzenia likwidacji. W sk┼éad Komisji mog─ů wchodzi─ç cz┼éonkowie Zarz─ůdu.
3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia nale┼╝no┼Ťci i zobowi─ůza┼ä Izby zgodnie z uchwa┼é─ů Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków.
4. Przeznaczenie maj─ůtku pozosta┼éego po likwidacji Izby okre┼Ťli uchwa┼éa Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków.
5. Komisja Likwidacyjna po zako┼äczeniu czynno┼Ťci zwi─ůzanych z likwidacj─ů Izby przekazuje do S─ůdu wniosek o wykre┼Ťlenie Izby z rejestru.
 

 Rozdzia┼é IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje si─Ö odpowiednio w┼éa┼Ťciwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowi─ůzuj─ůce przepisy.

Tekst jednolity na dzień 29 marca 2017 r.
 

Projekt i wykonanie i2D