Dowiedz si─Ö wi─Öcej
o sekcjach narodowych SPCC:

Biuro prasowe

 
 

>>>
 

 
AKTUALNOŚCI


 

 
Komunikat Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej
16 sierpnia 2023
 
16 sierpnia 2023 z inicjatywy Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej i Mi─Ödzynarodowej Grupy Izb Handlowych, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Pa┼ästwowych odby┼éo si─Ö spotkanie przedstawicieli Izb, Ministerstwa Klimatu i ┼Ürodowiska, Lasów Pa┼ästwowych oraz FSC Poland, zaproszonych przez Skandynawsko-Polsk─ů Izb─Ö Gospodarcz─ů.

Celem spotkania by┼éo osi─ůgni─Öcie lepszego zrozumienia stanowisk uczestników oraz przybli┼╝enie perspektywy przedsi─Öbiorców na aspekty dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z certyfikacj─ů gospodarki le┼Ťnej i drewna.

Strony zgodnie podtrzymuj─ů wol─Ö prowadzenia dalszego dialogu maj─ůcego na celu wypracowanie rozwi─ůzania akceptowalnego dla wszystkich zaanga┼╝owanych interesariuszy.
 

 
Premiera raportu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „On the GREEN WAY. Wspó┼épraca polsko-skandynawska na drodze do zielonej transformacji”. Relacja z debaty SPCC podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 28 kwietnia 2022

Raport SPCC "On the GREEN WAY: polsko-skandynawska wspó┼épraca na drodze do zielonej transformacji", którego premiera odby┼éa si─Ö podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezentuje szeroki zakres wspó┼épracy krajów nordyckich i Polski, oraz zakre┼Ťla perspektywy rozwoju relacji gospodarczych mi─Ödzy partnerami.

Raport prezentuje podej┼Ťcie firm skandynawskich do wdra┼╝ania strategii zrównowa┼╝onego rozwoju, wskazuje czynniki wspieraj─ůce i bariery stoj─ůce na drodze zielonej transformacji z punktu widzenia skandynawskiego biznesu oraz definiuje najbardziej perspektywiczne obszary wspó┼épracy mi─Ödzy Polsk─ů i Skandynawi─ů.

Publikacja skupia si─Ö na dwóch obszarach: transformacji energetycznej i gospodarce obiegu zamkni─Ötego, a dzia┼éania przedsi─Öbiorstw ilustruje dwadzie┼Ťcia wdro┼╝onych zielonych praktyk.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej
 

Nordycka perspektywa. Podsumowanie wyst─ůpienia Bertela Haardera, Przewodnicz─ůcego Rady Nordyckiej, podczas kongresu Open Eyes Economy Summit 2021

16 listopada 2021
Zmiany klimatu i (post)pandemiczne wyzwania zdominowa┼éy dyskurs publiczny na ca┼éym ┼Ťwiecie. O perspektywie nordyckiej i rozwi─ůzaniach, po które si─Ögaj─ů kraje skandynawskie mówi┼é podczas Open Eyes Economy Summit, Przewodnicz─ůcy Rady Nordyckiej, pan Bertel Haarder, zaproszony na kongres przez OEES i Skandynawsko-Polsk─ů Izb─Ö Gospodarcz─ů.

Przeczytaj relacj─Ö >
 
Ministerstwo Infrastruktury uwzgl─Ödnia stanowisko SPCC wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

25 pa┼║dziernika 2021


W sierpniu br. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza przekaza┼éa swoje stanowisko wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC93) opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rz─ůdowego Centrum Legislacji, na r─Öce Ministra Infrastruktury. Wszystkie uwagi zg┼éoszone przez Skandynawsko-Polsk─ů Izb─Ö Gospodarcz─ů zosta┼éy uwzgl─Ödnione w ca┼éo┼Ťci b─ůd┼║ cz─Ö┼Ťciowo.

Czytaj dalej>

 
Stanowisko IGCC wobec ustawy z dnia 1 pa┼║dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.

13 pa┼║dziernika 2021

Przedstawiciele IGCC ( Mi─Ödzynarodowej Grupy Izb Handlowych) przekazali na r─Öce Kazimierza Kleina, Przewodnicz─ůcego Komisji Bud┼╝etu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uwagi do ustawy z dnia 1 pa┼║dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wyrazili m.in. stanowczy sprzeciw odno┼Ťnie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Ponadto zg┼éoszono uwagi dotycz─ůce m.in. podatkowych grup kapita┼éowych,podatku od przerzucanych dochodów oraz tzw. ukrytej dywidendy.

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem IGCC

 
Ustawa OZE w kontek┼Ťcie terminu spe┼énienia obowi─ůzku aukcyjnego. Stanowisko IGCC

1 pa┼║dziernika 2021

 
IGCC zwróci┼éo si─Ö do Pana Ireneusza Zyski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i ┼Ürodowiska z apelem o podj─Öcie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do wprowadzenia zmian legislacyjnych w tzw. ustawie OZE. Proponowana modyfikacja dot. przede wszystkim  art. 79 ust. 1 w zakresie wyd┼éu┼╝enia terminu spe┼énienia obowi─ůzku aukcyjnego.

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem IGCC

Minimalny podatek dochodowy. Stanowisko IGCC

16 wrze┼Ťnia 2021

IGCC, Stowarzyszenie Izb Mi─Ödzynarodowych przedstawi┼éo postulaty dotycz─ůce zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego, tzw. ukrytej dywidendy oraz podatku od przerzuconych dochodów, których wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 wraz z autopoprawk─ů, druk sejmowy nr 1532-A).

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem IGCC
 

Ustawa o CIT. Stanowisko IGCC wobec projektowanych zmian.

30 sierpnia 2021

Mi─Ödzynarodowa Grupa Izb Mi─Ödzynarodowych (IGCC) wzi─Ö┼éa udzia┼é w konsultacjach publicznych dot. Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych oraz niektorcyh innych ustw.

IGCC podkre┼Ťli┼éa pozytywny odbiór korzystnych dla przedsi─Öbiorców zmian, jak na przyk┼éad z┼éagodzenie niektórych warunków dzia┼éania podatkowych grup kapita┼éowych, szczególnie uchylenie wymogu wykazania za ka┼╝dy rok podatkowy grupy podatkowej poziomu rentowno┼Ťci na poziomie co najmniej 2%.

Jednocze┼Ťnie wskazano zmiany budz─ůce w─ůtpliwo┼Ťci i pewne niejasno┼Ťci wymagaj─ůce doprecyzowania.

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem IGCC

 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym. Stanowisko IGCC zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

30 sierpnia 2021

 
W odpowiedzi na og┼éoszone 26.07.2021 konsultacje publiczne w sprawie Projektu Ustawy, którego przedmiotem s─ů m.in. uproszczenia w zakresie cen transferowych w ramach "Polskiego ┼üadu" Mi─Ödzynarodowa Grupa Izb Mi─Ödzynarodowych (IGCC) przedstawi┼éa swoje propozycje i uwagi.

Zapoznaj si─Ö z stanowiskie IGCC

 
Morska energetyka wiatrowa: Stanowisko SPCC wobec projektu rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków

23 sierpnia 2021

 
13 sierpnia 2021 opublikowany zosta┼é projekt rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków z┼éo┼╝onych w post─Öpowaniu rozstrzygaj─ůcym art. 27g ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej w brzmieniu nadanym projektowan─ů ustaw─ů o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Rozporz─ůdzenia ma na celu ustalenie szczegó┼éowych kryteriów i punktacji za ka┼╝de kryterium oceny wniosków w post─Öpowaniu rozstrzygaj─ůcym, a tak┼╝e minimum kwalifikacyjnego oraz minimalnego zakresu informacji i dokumentów pozwalaj─ůcych na ustalenie spe┼énienia przez wnioskodawców kryteriów.

Bilateralne izby gospodarcze dzia┼éaj─ůce w Polsce, w imieniu inwestorów reprezentuj─ůcych sektor morskiej energetyki wiatrowej,  przekaza┼éa na r─Öce Pana Ministra Andrzeja Adamczyka uwagi dotycz─ůce zmian wprowadzonych w wyniku drugiej tury konsultacji publicznych ww. Rozporz─ůdzenia.

W li┼Ťcie wyra┼╝ono zaniepokojenie kierunkiem proponowanych zmian, z uwagi na to, ┼╝e mo┼╝liwe jest stwierdzenie niezgodno┼Ťci Rozporz─ůdzenia z prawem Unii Europejskiej, jak równie┼╝ z wi─ů┼╝─ůcymi Polsk─Ö umowami mi─Ödzynarodowymi.
Przedstawicie inwestorów zwrócili si─Ö do Ministra Infrastruktury z pro┼Ťb─ů o przeprowadzenie kolejnych konsultacji publicznych, których przedmiotem b─Ödzie opublikowane w sierpniu Rozporz─ůdzenie,  poniewa┼╝ w Rozporz─ůdzeniu, pojawi┼éo si─Ö wiele wa┼╝nych zagadnie┼ä, które nie by┼éy uprzednio przedmiotem konsultacji publicznych.

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem Stowarzyszenia Izb Międzynarodowych, IGCC

 
Stanowisko SPCC wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

20 sierpnia 2021

 
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza przekaza┼éa swoje stanowisko wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC93) opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rz─ůdowego Centrum Legislacji, na r─Öce Ministra Infrastruktury.

W li┼Ťcie podkre┼Ťlono, ┼╝e  niektóre z projektowanych zmian, budz─ů zaniepokojenie przedsi─Öbiorców.

Zapoznaj się się z pełnym stanowiskiem SPCC

 
Stanowisko IGCC w sprawie proponowanych zmian przepisów o cenach transferowych

2021.06.28


IGCC podkre┼Ťla, ┼╝e og┼éoszenie prekonsultacji w tak wa┼╝nej dla wielu przedsi─Öbiorców kwestii jak uproszczenie przepisów, w zakresie cen transferowych, jest bardzo istotne. Jednocze┼Ťnie Stowarzyszenie IGCC zwraca uwag─Ö na problematyk─Ö przepisów
dotycz─ůcych transakcji z podmiotem znajduj─ůcym si─Ö w kraju lub na terytorium stosuj─ůcym szkodliw─ů konkurencj─Ö podatkow─ů  oraz konsultowanych w odr─Öbnym trybie Obja┼Ťnie┼ä podatkowych w zakresie cen transferowych.

Zapoznaj si─Ö ze wszystkimi uwagami IGCC

 
Walne Zgromadzenie Cz┼éonków Izby wybra┼éo nowy Zarz─ůd SPCC

2021.06.17


17 czerwca 2021 Walne Zgromadzenie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej powo┼éa┼éo nowy Zarz─ůd organizacji. Stanowisko prezesa obj─ů┼é na kolejn─ů kadencj─Ö Carsten Nilsen, cz┼éonek zarz─ůdu spó┼éki Amaze. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza jest trzeci─ů co wielko┼Ťci mi─Ödzynarodow─ů izb─ů gospodarcz─ů dzia┼éaj─ůc─ů w Polsce. Obecnie zrzesza blisko 400 podmiotów.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

 
Stanowisko Koalicji Izb Handlowych dla Zdrowia wobec Krajowego Planu Odbudowy i Zwi─Ökszenia Odporno┼Ťci

2021.04.02

Koalicja Izb Handlowych (KIH) po zapoznaniu si─Ö z przekazanym do konsultacji projektem Krajowego Planu Odbudowy zgodzi┼éa si─Ö z diagnoz─ů postawion─ů w dokumencie, oceni┼éa jednocze┼Ťnie, ┼╝e nie wszystkie zaproponowane rozwi─ůzania s─ů spójne z dotychczas przyj─Ötymi strategami, m.in. Strategi─ů Odpowiedzialnego Rozwoju, Polityk─ů Lekow─ů Pa┼ästwa czy te┼╝  ostatnio uchwalonym Funduszem Medycznym.
KIH sformu┼éowa┼éa tak┼╝e rekomendacje, które  pozwol─ů na efektywn─ů realizacj─ů KPO.
 

Stanowisko Stowarzyszenia Izb Mi─Ödzynarodowych, IGCC
ws. Projektu Ustawy o Dodatkowych Przychodach NFZ, NFOZ oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

2021-02-16

 

 

W zwi─ůzku z opublikowaniem Projektu Ustawy o Dodatkowych Przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów  i skierowaniem go do konsultacji publicznych stowarzyszenie Izb Mi─Ödzynarodowych, którego cz┼éonkiem jest Skandynawsko-Polska Izga Gospodarcza, przedstawi┼éo swoje stanowisko i przekaza┼éo je na r─Öc─Ö pana Tadeusza Ko┼Ťci┼äskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapoznaj si─Ö ze stanowiskiem Izb Mi─Ödzynarodowych >>


Stanowisko Stowarzyszenia Izb Mi─Ödzynarodowych, IGCC
ws projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw opublikowanego w dn 14. stycznia 2021 r. (UC69), w ramach konsultacji spo┼éecznych.

2021-02-10
 

 
 

Po zapoznaniu si─Ö z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, opublikowanym w dniu 14 stycznia 2021 r. („Projekt”), izby mi─Ödzynarodowe, wchodz─ůce w sk┼éad IGCC, wyrazi┼éy zaniepokojenie i negatywn─ů opini─Ö co do art. 1 pkt 37 Projektu, zgodnie z którym do art. 106 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.; dalej: „Ustawa”) maj─ů zosta─ç dodane ust─Öpy 1a-1d, w zakresie wysoko┼Ťci i zasad nak┼éadania kar przez Prezesa Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”) na zwi─ůzki przedsi─Öbiorców w oparciu o projektowane ust─Öpy 1a-1d.

Nie zgadzamy si─Ö z twierdzeniem o konieczno┼Ťci wprowadzenia tej zmiany. Uwa┼╝amy, ┼╝e godzi ona w istot─Ö i cel funkcjonowania organizacji bran┼╝owych. Rozwi─ůzania zaproponowane w art. 1 pkt 37 Projektu, budz─ů powa┼╝ny niepokój poniewa┼╝ mog─ů stanowi─ç istotne zagro┼╝enie dla dalszego rozwoju organizacji przedsi─Öbiorców w Polsce.

Przeczytaj pełne uzasadnie >>
 

Skandynawskie sieci handlowe - jak sobie radz─ů w czasach pandemii?

2020-10-21


Wiosn─ů bran┼╝─Ö handlow─ů zelektryzowa┼éa wiadomo┼Ť─ç o przej─Öciu sklepów TESCO przez du┼äsk─ů Salling Group, na pocz─ůtku pa┼║dziernika IKEA og┼éosi┼éa, ┼╝e pomimo pandemii w roku finansowym 2020 odnotowa┼éa rekordowo wysok─ů sprzeda┼╝  z wzrostem o 2,6% rok do roku, sprzeda┼╝ online szwedzkiej sieci Jula wzros┼éa kilkukrotnie, a 22. pa┼║dziernika swoje podwoje otworzy kolejny sklep sieci, tym razem w Nowym S─ůczu. Czy to oznacza, ┼╝e skandynawskie sieci przesz┼éy przez pierwsz─ů faz─Ö pandemii such─ů stop─ů?

Czytaj dalej>> 

 

Wsparcie elektormobilno┼Ťci - Izby bilateralne zg┼éaszaj─ů konkretne postulaty

2020-08-17

10 izb bilateralnych dzia┼éaj─ůcych w Polsce, w tym Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, przekaza┼éo Ministrowi Klimatu, Micha┼éowi Kurtyce list zawieraj─ůcy propozycje dzia┼éa┼ä, które pomog─ů w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjno┼Ťci. W┼Ťród postulatów znalaz┼éa si─Ö m.in. propozycja pe┼énego odliczenia VAT od zakupu i eksploatacji e-pojazdów przez przedsi─Öbiorców.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej >>
 


Wpływ pandemii na kondycję firm - wynik badania IGCC

2020-07-02

Og┼éoszono wyniki badania "Przetrwa─ç COVID19 - Wp┼éyw pandemii na dzia┼éalno┼Ť─ç firm w Polsce", przeprowadzonego w┼Ťród firm zrzeszonych w izbach bilateralnych nale┼╝─ůcych do International Group of Chambers of Commerce (IGCC). 80% firm przewiduje spadek wyników finansowych na koniec roku, a niemal 90% odnotowa┼éo zmniejszenie sprzeda┼╝y.
Dowiedz si─Ö wi─Öcej>>

 

Stanowisko IGCC w kwestii wznowienia lotów mi─Ödzynarodowych

2020-06-02

Inwestorzy zagraniczni w Polsce wzywaj─ů do szybkiego ponownego uruchomienia lotów mi─Ödzynarodowych z naciskiem na destynacje zachodnioeuropejskie - wynika z badania przeprowadzonego przez dzia┼éaj─ůce w Polsce bilateralne izby handlowe. Dowiedz si─Ö wi─Öcej>>
 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie i2D